O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 40 pracovníkov a 15 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Na FEI STU v Bratislave sa konala 28.04.2016 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky sa v rámci prehliadky podieľal na zabezpečení sekcie Robotika, Kybernetika a Mechatronika.

11. máj, 2016 (14:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie

V sobotu 23.04.2016 sa konala medzinárodná súťaž robotov ISTROBOT 2016. Viac informácii na webe združenia robotika.sk.

22. apríl, 2016 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424
14. apríl, 2016 (08:00)
AB 150

Informácie k štátnym skúškam: Boli zverejnené okruhy otázok štátnicových predmetov k štátnym skúškam inžinierskeho štúdia študijného programu Robotika a kybernetika, ak. rok. 2015/2016.

FEI STU v Bratislave vyhlasuje fakultnú prehliadku prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť), ktorá sa bude konať dňa 28. apríla 2016. Prihlásiť sa môže každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave. Pozvánka a viac info na stránke FEI STU.

23. marec, 2016

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS